Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

Zpracování osobních údajů

coolpotisk.cz, jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.coolpotisk.cz (webové stránky) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je coolpotisk.cz IČ 62469169, se sídlem Libušská 118/246, 142 00 Praha 4 – Libuš (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou:
Název: Dagmar Husáková
adresa: Libušská 118/246, 142 00 Praha 4 – Libuš
email: info@coolpotisk.cz
telefon: +420 724 358 371

Souhlas
Vyplněním kontaktního nebo poptávkového formuláře na webových stránkách https://www.coolpotisk.cz/ souhlasíte s poskytnutím osobních údajů uvedených ve formulářích a udělujete svobodně, dobrovolně a vážně firmě coolpotisk.cz v souladu s příslušnými ustanoveními v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“), výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, kterými jsou zejména jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, adresa).

Souhlas se zpracováním svých výše uvedených osobních údajů uděluji za účelem:
• Zpětného kontaktování a poskytnutí požadovaných informací
• Nabízení obchodu a služeb
• Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Souhlas udělujete na dobu 6 let a berete na vědomí, že jej můžete kdykoliv písemně odvolat. Osobní údaje budou uloženy po dobu, na kterou je udělen tento souhlas, nedojde-li k jeho odvolání ještě před uplynutím této doby. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Současně prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

Poučení o právech
Za podmínek stanovených v GDPR máte:
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: info@coolpotisk.cz

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Příjemci osobních údajů jsou osoby:
• zajišťující služby provozování webových stránek
• zajišťující marketingové služby
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022